Aktuality

prof. PhDr. František Man, CSc. (emeritní profesor)

prof. PhDr. František Man, CSc. (emeritní profesor)

Kontakty

E-mail: fman@pf.jcu.cz

Místnost: TL 103

Telefon: 387 773 143

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

Úzkost, stres a coping ve škole a ve sportu
Motivace žáka

Vybraná publikační činnost:

HAGTVET, KA., STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Confirmatory factor analysis with multifacet error Structure. 2014.

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. In Praha : EDUKO, 2013, 168 s.

HAGTVET, K., YE, R., MAN, F., PAL, S., SHARMA, S.    INQUIRY INTO A DOMAIN OF WORRY COGNITIONS IN TEST ANXIETY RESEARCH. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 2010, č. 4, s. 365-399.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Motivační struktura - integrující koncept psychologie motivace. Československá psychologie, 2009, roč. 53, č. 1, s. 158-171.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Motivational structure and its relations to some personality variables. International Journal of Psychology, 2008, roč. 43, č. 3/4, s. 183.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Motivational structure related to implicit motives. Mapping of Psychological Knowledge for Society. Book of abstracts. 2007.

KLINGER, E., GAMBRELL, J., COX, W., FADARDI, J., STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Age differences in motivational structure.. 19th annual convention of Association for Psychological Science. Book of abstracts. 2007.

MAN, F. Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků?. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV. 2007.

STUCHLÍKOVÁ, I., HAGTVET, K., MAN, F. Dotazník k měření afektivních stavů: konfirmační faktorová analýza krátké české verze. Československá psychologie, 2005, č. 5, s. 459-469.

MAN, F., MAREŠ-J, J. Výkonová motivace a prožitek typu flow. Pedagogika, 2005, č. 2, s. 151-171.

MAN, F., ŘEPKA, E. Výkonová motivace a flow prožitek: kompatibilita nebo kontraverze.. In Kontexty prožitku a kvalita života. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2005, s. 75-84.

MAN, F., TÁBORSKÝ, F., SPIELBERGER, Ch. D.. Trait-State Anxiety, Worry, and Emotionality in Athletic Competition. In. C. D. Spielberger (Eds.), Stress and Emotion. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2005, s. 45-59.

HAVELKA, P., PROKEŠOVÁ, L., STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Model výkonových cílů ve vztahu k atribučnímu stylu. Pedagogická orientace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 92-97.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., ŘEPKA, E. What is the effect of teachers' reference - norm orientation on Fear of Failure in the Elementary School. In Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts. Amsterdam : SCO-Kohnstamm Institut, 2004, s. 83.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. (2003). Hněv a výraz hněvu. In. I. Čermák, M. Hřebíčková, P. Macek (Eds.), Agrese, Identita, Osobnost (pp. 134-157). Brno: Psychologický ústav AV ČR. Sdružení SCAN.

COX, W.; SCHIPPERS, G.; KLINGER, E.; SKUTLE, A.; STUCHLÍKOVÁ, I.; MAN, F.; KING, A.; INDERHAUG, R. Motivational Structure and Alcohol Use of University Students across Four Nations. Journal of Studies on Alcohol. 63(3), 6. 280-285. 2002.

HAGTVET, K., MAN, F., and SHARMA, S. Generalizability of self-related cognitions in test anxiety. Personality and Individual Differences, 2001, vol. 31, (no. 7), p. 1147-1171.

RHEINBERG, F.; MAN, F.; MAREŠ, J. Ovlivňování učební motivace. Pedagogika. 51(1), 30. 155-184. 2001.

ŘEPKA, E.; MAN, F. Vývoj a validizace české verze Inventáře soutěžní stavové úzkosti. Česká Kinantropologie. 4(2), 17-24. 2000.

MAN, F., MAREŠ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Paradoxní účinky učitelových motivačních postupů. Pedagogika, 2000, vol. 50, (no. 3), p. 224-235.

STUCHLÍKOVÁ, I., and MAN, F. Action versus state orientations as a mechanism influencing sport performance. Studia Kinantropologia, 2000, vol. 1, (no. 1), p. 65-73.

ŘEPKA, E.; MAN, F. Vývoj a validizace české verze inventáře soutěžní a stavové úzkosti. Česká Kinantropologie. 4(2), 7. 17-24. 2000. Česká kinantropologická společnost při FTVS UK.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., POPOV, P. (1999). Vybrané typologie alkoholismu v pracích amerických autorů. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). 34, s. 83-92.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., KLINGER, E. (1998).  Motivational structure of alcoholic and nonalcoholic Czech men. Psychological Reports, 82, s. 1091-1106.

KLINGER, E., MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I. (1997). Současné vybrané teorie motivace. Československá psychologie, 41, 415-428.

STUCHLÍKOVÁ, I., KINDELMANN, P., MAN, F. (1996). Anxiety in visual perception. Anxiety, Stress & Coping, 9, 87-103.

MAN, F., FILO, P. (1996). Relationships Between Achievement Motivation, Trait Anxiety, and Sheldon’s Temperament Types. In T. Gjesme & R. Nygard (Eds.), Advances in Motivation (pp. 225-234). Oslo. Stockholm. Copenhagen. Oxford. Boston: Scandinavian University Press.

MAREŠ, J., MAN, F., PROKEŠOVÁ, L. (1996). Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. Pedagogika, 46, 5-17.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., KINDELMANN, P. (1995). Trait-State Anxiety, Worry, Emotionality, and Self-Confidence in Top-Level Soccer Players. The Sport Psychologist, 9, 212-224.

MAN, F., NYGARD, R., GJESME, T. (1994). The Achievement Motives Scale (AMS): Theoretical basis and results from a first try-out of a Czech form. Scandinavian Journal of Educational Ressearch, 38, 209-218.

BERGER, B. G., OWEN, D. R., MAN, F. (1993) A brief review of literature and examination of acute mood benifits of exercise in Czechoslovakian and United States swimmers. International Journal of Sport Psychology, 24, 130-150.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., HAGTVET, K. A. (1992) The effects of cognitive interference and experimentally manipulated failure on information processing in a complex strategic game. In. K. A. Hagtvet &T. B. Johnsen (Eds.), Advances in test anxiety research. Vol. 7 (pp. 332-343). Lisse Swets & Zeitlinger.

MAN, F., BLAHUŠ, P., SPIELBERGER, C.D. (1990). The relationship of test anxiety to intelligence and academic performance in Czech school children. In C. D. Spielberger & R. D. Guerrero (Eds.), Cross-Cultural Anxiety. Vol. 4 (pp. 183-191). Washington: Hemisphere.

MAN, F. HRABAL, VL. (1989). Self-Concept of Ability, Social Consequences Anxiety, and Attribution as Correlates of Action Control. In F. Halisch & J. H. L. van den Bercken (Eds.), International Perspectives on Achievement and Task Motivation (pp. 309-316). Lisse/Hillsdale, NJ: Swets and Zeitlinger.

HRABAL, Vl., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. (1984, 19892). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN.

HOŠEK, V., MAN, F., (1989). Training to reduce anxiety and fear in top athletes. In: D. Hackfort, & C. D. Spielberger (Eds.), Anxiety in Sport: An international perspective (pp. 247-258). New York, Hemisphere.

MAN, F., HOŠEK, V. (1989). The development and validation of the Czech form of the Test Anxiety Inventory. In: R. Schwarzer, H. M. van der Ploeg & C.D. Spielberger (Eds.), Advances in test anxiety research. (Vol. 6, pp. 233-243). Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger.

VANĚK, M., HOŠEK, V., MAN, F. (1982). Formování výkonové motivace, Praha: UK

HOŠEK, V., MAN, F. (1974). Psychologie pro cvičitele a trenéry. Praha: Olympia.