Aktuality

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.

Kontakty

E-mail: vplacha@pf.jcu.cz

Místnost: D 218

Telefon: 387 773 211

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: úterý viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • děti a existenciální otázky
 • osobnostní přístup ve vzdělávání, osobnostní rozvoj
 • téma smrti, umírání, truchlení
 • sny, mýty a jejich poselství pro každodenní život

Témata bakalářských a diplomových prací: uvedená témata jsou pouze návrhy, vlastní nápady studentů a studentek jsou vítány

 • BP studenti Učitelství pro mateřské školy: kazuisticky laděné práce sledující dítě se zdravotním znevýhodněním či v náročné životní situaci
 • BP studenti Psychologie - práce založené na kvalitativním výzkumu, vycházející z hloubkových rozhovorů
 • zkušenosti s náročnou životní situací
 • DP studenti Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - práce založené na kvalitativním výzkumu, vycházející z hloubkových rozhovorů či dlouhodobého pozorování
 • zkušenosti učitelů, výchovných poradců
 • vřazování tématu smrti, umírání a truchlení do výuky
 • zkušenosti žáků s náročnou životní situací
 • vztah rodina a škola
 • dítě s výchovnými problémy (kazuistická práce ve spolupráci s SVP)

Publikační činnost:

2015

"Setkání se smrtí v životech žáků ZŠ" zatím nepublikovano. Sborník Pedagogické orientace

2013

Čermák, I., Chalupníčková, L., Chrz, V., Plachá V. (2013). Narativní analýza. in Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R. (2013). Kvalitativní analýza textů. Brno: Masarykova Univerzita, ISBN 978-80-210-6382-2

Franclová, M., Plachá, V., Štefánková, Z. (2012). Psychologie pro učitele a učitelky MŠ. In Sokolová, Lemešová, Masaryk, Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 52-58. ISBN 978-80-223-3483-9.

2006

Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006). Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu. Českosolvenská psychologie. Roč. 50, č. 6. s. 507 - 521. ISSN 0009-062X

Čermák, I., Chrz, V., Plachá, V. (2006). Cancer, finitude and life configuration. In Memory and Knoweledge: Representations, Aestetics and Context. Yearbook University of Huddersfield.

Kvalifikační práce:

Plachá, V. (2005).  Zkušenost onemocnění rakovinou prsu. Diplomová práce. Praha, PedF UK.