Aktuality

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: stef@pf.jcu.cz

Místnost: D 109

Telefon: 387 773 260

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Psychologie osobnosti a vývoje

Témata bakalářských a diplomových prací:

Vzhledem k rodičovské dovolené témata nejsou nabízena.

Publikační činnost:

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M. Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In Procházka, , Vítečková, , Najmonová, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit.. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 132-142. ISBN 978-80-7394-471-1.

KAPUCIÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7496-164-9.

NÁDVORNÍKOVÁ, H., HANZOVÁ, B., HAZUKOVÁ, H., LEŽALOVÁ, R., PIŠLOVÁ, S., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme tvořivost a vnímání dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7496-163-2.

HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Poznatky, sociální informovanost. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-30.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku.. In Kaliský, Dobro a zlo, aneb o morálce (Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukaci). Zborník vědeckých studií.. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta pedagogická, 2013, s. 77-80. ISBN 978-80-557-0538-5.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE A UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL. In Sokolová, , Lemešová, , Masaryk, Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 52-58. ISBN 978-80-223-3483-9.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Zaťažujúce správanie rodičov a problémy v sociálnych vzťahoch ich potomkov v ranej adolescencii. In Halama, , Hanák, , Masaryk, Sociálne procesy a osobnosť. Zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej konferencie.. Bratislava : Ústav experimentální psychologie SAV, 2012, s. 437-442. ISBN 978-80-88910-40-4.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Pavisove postavy z pohľadu psychológie.. In Pašúthová, Teoretici v praxi. Patrice Pavis: Váňa a ona.. Bratislava : Vysoká škola múzických umení, 2012, s. 90-96. ISBN 978-80-89439-32-4.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., MACEK, P. Citová vazba s problémové chování v rané adolescenci. In Bartošová, , Čerňák, , Humpolíček, , Kukaňová, , Slezáčková, Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků konference. Brno : MSD, spol.s.r.o., 2011, s. 324-331. ISBN 978-80-263-0029-8.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z a CHATRNÁ, M. Citová vazba a poruchy chováni v rané adolescenci. In Psychologica XXXIX. Zborník z konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií, vyd. Bratislava : Stimul FiF UK Bratislava , 2008. s. 594-603.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 2007, vol. LI, (no. 5), p. 503-516.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová vazba v rané adolescenci. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 270-281.

MACEK, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. Vztahy v dospívání, 2006, p. 25-40.

Grinninger, P.; Štefánková, Z. Krátká zpráva ze stáže profesních poradců v Estonsku. Poradenství pro studující vysokých škol - Praha 2004, sborník příspěvků ze semináře. 8. 41-48. 2005. Praha, Praha 1, Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF). 80-86728-19-6.

Grinninger, P.; Štefánková, Z. Sonda do "etnické identity" jako nástroj "implicitní" multikulturní výchovy studentů: JAK ČEŠI HODNOTÍ ČECHY. Sborník z mezinárodní vědecké konference: Psychológia v škole. 10. 243-252. 2005. Banská Bystrica, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela. 80-8083-165-3.

Grinninger, P.; Štefánková, Z. Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference. 17. 101-107. 2005. Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou, Centrum ekologického výzkumu a výchovy. 1214-5041.

Štefánková, Z. Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii. Československá psychologie. XLIX(5), 14. 432-445. 2005. Academia. 0009-062X.

Štefánková, Z. Problematika citovej väzby u detí s poruchami správania - klientov SVP. Sborník z mezinárodní vědecké konference: Psychológia v škole. 8. 83-90. 2005. Banská Bystrica, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela. 80-8083-165-3.

Štefánková, Z.; Man, F. Motivationsdiagnostik. Československá psychologie. XLIX(4), 3. 378-380. 2005. Praha, Academia. 0009-062X.

Štefánková, Z. Reprezentácia citovej väzby v ranej adolescencii a jej súvislosti s emocionálnou reguláciou, copingovými stratégiami a sociálnou adaptáciou. Predbežná metodická správa. Sborník příspěvků "Sociálne procesy a osobnost' 2004". 38. 12-19. 2004. Stará Lesná, Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV. 80-88910-16-1.

Štefánková, Z.; Grinninger, P. Zkušenosti ze stáže v Estonsku. http://www.ucitelske-listy.cz/. 2004.

Štefánková, Z.; Grinninger, P. Poradenský vysokoškolský systém v ČR a práce VŠ poradny JU v Českých Budějovicích. 2004. Foundation Lifelong Learning Development INNOVE Tallin.

Grinninger, P.; Štefánková, Z. Krátká zpráva o stáži v Estonsku, doplněné posterem. Národní vzdělávací fond: seminář Poradenství pro studující vysokých škol Praha 2004. 2004. Praha.

Boboková, Z.; Kindler, H. Správanie matiek v hre so svojimi dvojročnými deťmi a socioemocionálny vývin týchto detí. Psychológia a patopsychológia diaťaťa. 38(3), 21. 195-215. 2003. Bratislava, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 0555-5574.