Aktuality

Mgr. Margareta Garabiková - Pártlová, Ph.D.

Mgr. Margareta Garabiková - Pártlová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: garabik@pf.jcu.cz

Místnost: D 210A

Telefon: 387 773 245

Katedra pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Vysokoškolská pedagogika, problematika spojená s alternativním školstvím, dějiny pedagogiky

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • Pedagogika (Diferenciace a individualizace ve výuce, Alternativní školy, Projektová a problémová metoda atd.)
 • Dějiny pedagogiky (Příhoda a jeho reforma, Reformní hnutí v ČSR ve 20. letech dvacátého století, Baťovo školství, J. A. Komenský atd. ) 

Publikační činnost:

STROUHAL, Martin a Margareta GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích učitelů v „roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, ISBN 9788024634654.

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a D. PODHRÁZSKÁ. (2016). Problematika profesních kompetencí předškolního pedagoga. In Sapere Aude 2016 s podtitulem Reflexe vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 33-40. ISBN 978-80-87952-16-0.

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 978 - 961- 6628 – 50 -1.


Článek v odborném periodiku

 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., Z. BÍLKOVÁ a M. PROCHÁZKA. (2014). Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, sv. 3, č. 1, s. 39-48. ISSN 1803-0823.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., Z. BÍLKOVÁ a R. THEIN. (2013). Vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro své studenty. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, sv. 2, č. 1, s. 11-18. ISSN 1803-0823.

Kapitola v knize

 • ŽLÁBKOVÁ, I. a M. GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. (2014). Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In KASPEROVÁ, D. a M. PÁNKOVÁ. Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8.

Článek ve sborníku

 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., Z. ŠTEFÁNKOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ. (2014). Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a M. NAJMONOVÁ. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 132-142. ISBN 978-80-7394-471-1.
 • VÍTEČKOVÁ, M., Z. GADUŠOVÁ & M. GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. (2014). Novices´ and trainee teachers´ perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, M., I. KREJČÍ a M. FLÉGL. Efficiency and Responsibility in Education 2014 – Proceedings. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, p. 869-877. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a Z. BÍLKOVÁ. (2013). Kompetence učitele v náročných pedagogických situacích. In Sapere Aude 2013 s podtitulem Pozitivní vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 451-460. ISBN 978-80-905243-6-1, ETTN 085-13-13021-04-1.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., M. PROCHÁZKA a O. VANĚČKOVÁ. (2013). Naplňování profesních kompetencí u studentů sociální pedagogiky.  In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 18-27. ISBN 978-80-905243-9-2, ETTN 085-13-13023-11-1.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2012). Klíčové momenty působící na vzdělavatele budoucích učitelů po roce 1989. In: Sapere Aude 2012 s podtitulem vzdělávání a dnešní společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 288-298. ISBN 978-80-904877-8-9, ETTN 085-12-12013-03-8.
 • NEHREROVÁ, E., a M. GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. (2012). Nástroje dalšího vzdělávání jako součást procesu profesionalizace akademických pracovníků. In Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 1-10. ISBN 978-80-7290-620-8.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., E. NEHREROVÁ a R. THEIN. (2012). Učitelské profesní kompetence k hodnocení u učitelů středních odborných škol. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 662-671. ISBN 978-80-905243-2-3, ETTN 085-12-12016-12-2.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2011). Vzdělavatelé budoucích učitelů v období od roku 1918 až do roku 1939 a jejich snahy o zavedení vysokoškolského vzdělání pro učitele škol obecných a měšťanských. In: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 1. vyd., s. 332-341.  ISBN 978-80-904877-6-5, ETTN 085-11-11011-12-4.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2008). Projektová metoda jako jedna z možných metod výuky na vysoké škole. In Aktuální problémy současné pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-363-4.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., M. FRANCLOVÁ a Z. BÍLKOVÁ. (2007). Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 87-92. ISBN: 978-80-7395-024-8.
 • GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., M. FRANCLOVÁ a Z. BÍLKOVÁ. (2007). Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy (2007). In JANDOVÁ R. (ed.). Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta, s. 292-298. ISBN: 978-80-7394-061-4.